Oferta:

Jest to ogólny zarys naszych usług. W praktyce każda oferta jest dostosowywana indywidualnie do wymagań każdego z naszych klientów.
Zakres naszych usług to m. in.:

Kompleksowe prowadzenie Podatkowej Księgi
Przychodów i Rozchodów, w tym:
Czytaj więcej

- dekretacja i księgowanie dokumentów;
- prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
- wyliczanie podatku dochodowego;
- doradztwo w zakresie optymalizacji obciążeń podatkowych;
- sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych;
- prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy;
- zakładanie i likwidacje działalności.

Kompleksowe prowadzenie Ewidencji
Przychodów, w tym:
Czytaj więcej

- księgowanie dokumentów;
- prowadzenie wykazu środków trwałych;
- 
wyliczanie podatku dochodowego;
- doradztwo w zakresie optymalizacji obciążeń podatkowych;

- sporządzanie rocznego zeznania podatkowego;
- prowadzenie dokumentacji i rozliczeń ZUS Przedsiębiorcy;
- zakładanie i likwidacje działalności.

Kompleksowe prowadzenie spraw kadrowych,
w tym:
Czytaj więcej

- przygotowywanie niezbędnych dokumentów związanych z zatrudnieniem i
  zwalnianiem pracowników (w tym umowa o pracę; PIT 2, informacja dodatkowa o
  warunkach zatrudnienia, świadectwo pracy);
- prowadzenie dokumentacji kadrowej (tzw. teczek osobowych);
- monitorowanie spełniania licznych wymogów Państwowej Inspekcji Pracy,
  PIH i innych instytucji;
- dopilnowanie aby były spełnione wszystkie wymogi stawiane przez Państwową
  Inspekcję Pracy, PIH i inne instytucje;
- rozliczanie urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy;
- organizacja szkoleń BHP;
- pomoc przy opracowywaniu regulaminów pracy, wynagrodzeń, Zakładowego Funduszu
  Świadczeń Socjalnych, itp.

Doradztwo podatkowe, w tym:Czytaj więcej

- informowanie o bieżących zmianach w przepisach podatkowych;
  mających wpływ na działalność prowadzoną przez Zleceniodawcę;
- doradztwo podatkowe, m. in. w zakresie optymalizacji;
- doradztwo w zakresie samozatrudnienia;
- konsultacje w każdym temacie, dotyczącym prowadzonej działalności.

Kompleksowe prowadzenie
Ksiąg Handlowych, w tym:
Czytaj więcej

- rejestracja spółek prawa handlowego,
- prowadzenie ksiąg rachunkowych;
- tworzenie indywidualnych planów kont oraz polityki rachunkowości;
- sporządzanie raportów kasowych;
- sporządzanie rozliczeń podatkowych;
- sporządzanie sprawozdań statystycznych;
- sporządzanie bilansów i rocznych rozliczeń podatkowych;
- prezentacja wyników działalności dla zarządu lub rad nadzorczych;
- przeprowadzanie likwidacji przedsiębiorstw.

Kompleksowe prowadzenie rozliczeń VAT,
w tym:
Czytaj więcej

- prowadzenia ewidencji VAT;
- sporządzanie deklaracji VAT;
- wyliczanie podatku VAT;
- doradztwo w zakresie optymalizacji obciążeń podatkiem VAT;
- sporządzanie dokumentów korygujących.

Kompleksowe prowadzenie rozliczeń
pracowniczych, w tym:
Czytaj więcej

- optymalizacja obciążeń pracowniczych;
- sporządzanie list wynagrodzeń pracowników;
- sporządzanie wszelkich deklaracji rozliczeniowych z ZUS;
- rejestracja i wyrejestrowywanie pracowników;
- sporządzanie informacji RMUA dla pracowników;
- wyliczanie należności podatkowych i ZUS;
- rozliczanie umów cywilnoprawnych;
- przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych pracowników;
- prowadzenie rozliczeń z PFRON;
- doradztwo w sprawach pracowniczych.

InneCzytaj więcej

- reprezentowanie w kontaktach z urzędami skarbowymi i ZUS;
- reprezentowanie podczas wszelkich kontroli;
- rejestrowanie i likwidowanie wszelkich rodzajów działalności gospodarczych;
- optymalizacja wszelkich obciążeń w firmie;
- aktualizowanie w urzędach wszystkich zmian (m. in. adresu, nazwy, zakresu
  prowadzonej działalności, kapitału, członków zarządu, itd.);
- prowadzenia dokumentacji i rozliczeń ZUS przedsiębiorcy;
- sporządzanie sprawozdań statystycznych (GUS);
- wyprowadzanie zaległości księgowych;
- wykonywanie bieżącej sprawozdawczości na podstawie przepisów ochrony środowiska
   i gospodarki odpadami;
- windykacja należności;
- przygotowanie biznes planów;
- przygotowanie wniosków VZM (zwrot VAT za materiały budowlane);
- opracowanie wniosków kredytowych;
- pomoc w pozyskiwaniu dotacji unijnych;
- rozliczanie osób fizycznych pracujących za granicą;
- reprezentowanie przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym
  Sądem Administracyjnym.